YritysPuhti 2 

-puhtia porukasta

YritysPuhti2 -hankkeen tavoitteena on jatkaa YritysPuhti-hankkeen aikana alkanutta mikroyritysten yritysryhmien (mikroklusterit) kokoamista ja hallinnointia Ylivieskan seutukunnan ja Rieska-Leaderin alueella (Alavieska, Merijärvi, Kalajoki, Kannus, Oulainen, Sievi ja Ylivieska).

Hankkeessa ryhmäytetään yrityksiä edelleen, eli yrityksille luodaan edellytyksiä löytää toisensa. Tämä on todettu hyväksi keinoksi saattaa saman toimialan ja myös sopivasti eri toimialojen yrityksiä yhteen. Kehittämishankkeen toteuttaminen tuo yrityksille toimivan yritysverkoston, jota voidaan hyödyntää tulevaisuudessa. Se voi tuoda yrityksille jopa pitempiaikaisen yhteisen toimintatavan ja motivaation kehittää ryhmää myös hankkeen jälkeen. Tästä on saatu jo hyviä kokemuksia sekä YritysPuhti -hankkeessa että jo toteutuneissa yritysryhmähankkeissa (SomeBoost, Osuuskuntien kehittäminen, Elämysmatkailun kehittäminen).

Hankkeen tavoitteena on etsiä edelleen jo valmiita, olemassa olevia mikroklustereita, yritysverkostoja ja yritysryhmiä, joilla jo on yhteistä toimintaa. Näihin ryhmiin on jo muodostunut luonteva toimintatapa ja luottamus lähteä mukaan yritysryhmänä jalostamaan kehitystoimia. Toteutuneissa yritysryhmissä on osa yrityksistä jo tehnyt jonkinasteista yhteistoimintaa ennen tiiviimpää ryhmää. Se on auttanut ja nopeuttanut ryhmän toiminnan aloittamista.

Määrällisesti hankkeessa on tavoitteena saada aikaan kolme yritysryhmää (3-10 yritystä / ryhmä) ja toteuttaa niiden yritysryhmähanke. Kuten YritysPuhti-hankkeessa kävi ilmi, yritysryhmäaihioita kyllä syntyy helposti useampia, mutta neuvottelut yritysten välillä tiiviimpään yhteistyöhön ja yritysryhmäasteelle ovat aikaa vieviä. Yritysryhmien keskusteluille, neuvonpidoille, tutustumisille ja luottamuksen rakentamiselle on varattava aikaa. On lisäksi muistettava, että tämän hyvin rakennetun ryhmän toiminta voi jatkua pitkälti hankkeen jälkeen, eli vuoden aikana luodaan ehkä vain pohja pitemmälle yhteistyölle.

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti ns. mini-mikroyritykset (1-5 henkeä työllistävät). Mukaan yritysryhmään voidaan ottaa tarvittaessa myös varsinaiset mikroyritykset (< 10 henkeä työllistävät), varsinkin ns. veturiyrityksenä. Esiselvityshankkeen ja varsinaisen hankkeen aikana ovat nousseet esille erityisesti pienten hyvinvointiyritysten ja käsityöyritysten kehittämistarpeet. Kehittämistarpeista varsinkin palvelujen ja tuotteiden kehittäminen on nähty erityisen tärkeäksi (palvelumuotoilu?) sekä markkinointi. Toimialarajoituksia ei tässä hankkeessa kuitenkaan ole. 

Lisätietoja hankkeen toteuttamisesta:

Sirpa Nevanperä

Puh.  040 842 0704

s-posti: sirpa.nevanpera@ysk.fiDonetti