Kulttuuristartti

Luovien kokeilujen kautta osallistujaksi

Hakija / hankkeen hallinnoija: Ylivieskan seutukuntayhdistys ry

Osatoteuttaja: Kattilakosken kulttuuriosuuskunta

Yhteistyötahot: Ylivieskan kaupunki ja Kärsämäen kunta

Kohderyhmä: Kulttuuripalveluiden ulkopuolelle aiemmin jääneet kuntien asukkaat


Aikataulu: 1.1.2018 -


Toteutustapa:


Osallistavat menetelmät: 

Esim. yhteisötaideprojektit, kulttuuristarttaajien näyttelyvierailut, ulkoilmaluokkahuoneet, taidetyöpajat


Kulttuuristartti osallistaa ei-kävijät

Kulttuuristartti koostuu luovista kulttuurikokeiluista Ylivieskan ja Kärsämäen kuntien alueella. Kokeilut tehdään testiryhmissä, joiden avulla kulttuuripalveluita kehitetään kävijälähtöisesti. Kokeiluiden ja niissä kerätyn tiedon pohjalta laaditaan osallistamissuunnitelma alueen kulttuuripalveluiden käyttöön. Osallistamissuunnitelma on vapaasti myös muiden kulttuurialan toimijoiden käytössä.


Hankkeen tarve ja tausta:

Kulttuurikokeilut ja niiden pohjalta luotava suunnitelma vastaavat alueen kulttuuritoimijoiden tarpeeseen puhutella aiempaa laajempaa yleisöä, ja kuntien tarpeeseen tukea kulttuuritoimijoita hyvinvointityössä. Alueella ei ole tällä kulttuuritoimijoiden yhteistä osallistamissuunnitelmaa, eikä asukkaiden osallistamista ole tehty järjestelmällisesti. Kulttuuripalveluiden vähäiset resurssit ja vähäiset kävijämäärät ovat uhka laadukkaiden palveluiden jatkumiselle.


Tavoitteet:

Uudet toimintamallit leviävät alueellisesti mukana olevissa kunnissa, valtakunnallisesti mukana olevien tahojen maan laajuisen toiminnan avulla ja kansainvälisesti mukana olevien toimijoiden aktiivisen kansainvälisen toiminnan avulla. Osallistamissuunnitelma luo pohjan uusien käytäntöjen pysyvyydelle ja kulttuuripalveluiden kävijälähtöiselle kehittämiselle myös jatkossa.


Hankkeen toteuttajat ja toimintaympäristö


Hankkeen toteuttajat ovat Ylivieskan seutukuntayhdistys, Kattilakosken kulttuuriosuuskunta, Ylivieskan kaupungin kulttuuripalvelut sekä Kärsämäen kunta. Yhteistyötahoja ovat myös Kattilakosken kulttuuriosuuskunnan jäsenyhdistykset Suomen Elämäntarinayhdistys, Musiikkia Paanukirkossa, Paanukirkon kannatusyhdistys ja Ars Kärsämäki - näyttelyä tuottava taideyhdistys Elsuupa. Yhteistyötahoja ovat myös Kalajoen kyläkulttuuri ry Sarma ja yhteisötaiteen toimija MeWeArt. Hankkeen toteutuksessa on mukana kulttuurialan opiskelijoita Ylivieskan ammattiopiston media-linjalta. Hankkeen toiminta-alue kattaa kaksi seutukuntaa ja Kulttuuristartissa tuotetaan palveluja 13 kunnan alueelle.


Ylivieskan seutukuntayhdistys on hankkeen hallinnoija. Yhdistys on seutukunnallinen ja alueellinen organisaatio, joka on hallinnoinut hankkeita 90-luvun puolivälistä saakka. Ylivieskan seutukunta on toteuttanut myös opetus- ja kulttuuriministeriön useita hankkeita, kuten viimeisenä alueelliset nuorten tieto- ja neuvontatyön hankkeet. Ylivieskan seutukunta on vienyt läpi myös kulttuurituotannon ja luovien alojen aktivointihankkeen, joka oli suunnattu useille luovan alan kohderyhmille. Yhdistyksen tehtävänä on yhdessä jäsenkuntiensa kanssa edistää kuntien välistä yhteistyötä. Sekä Ylivieskan seutukunnalla että mukana olevilla kunnilla on laajamittaista kokemusta hankkeiden onnistuneesta hallinnoinnista. 


Rahoitus: Opetus-ja kulttuuriministeriö

Ylivieskan seutukuntayhdistys ry.

Kattilakosken Kulttuuriosuuskunta

Ylivieskan kaupunki - kulttuuripalvelut

Kärsämäen kunta


Ylivieska Kulttuuristartti - projektipäällikkö, tuottaja/tiedottaja Merja Haukipuro

p. 044 325 8866, merja.haukipuro(at)ysk.fi


Kärsämäki Kulttuuristartti - projektipäällikkö Raisa Tasanto

p. 045 122 7228

                                                                 


Donetti